Regulamin

Strona główna > Regulamin

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem wypożyczalni jest Piotr Walkosz-Jambor prowadzący działalność
pod nazwą:
F.H.U. ELEKTRO-LINE PIOTR WALKOSZ-JAMBOR
Os. Górali 17/13
31-961 Kraków
NIP: 7352690154
Rach. bankowy: 19 1050 1445 1000 0092 0581 9429

1.2. Wypożyczalnia mieści się w Krakowie, os. Górali 17/13

1.3. Niniejszy regulamin jest udostępniany każdorazowo przy podpisywaniu Umowy Najmu sprzętu i jest integralną częścią Umowy Najmu.

2. ZASADY WYPOŻYCZANIA I ZWROTU

2.1. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt turystyczny nowy lub używany w oparciu o UMOWĘ NAJMU.

2.2. REZERWACJA

Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu odbywa się kontakt mailowy pisząc na adres: byledalej22@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 883200919.

2.3. POTWIERDZENIE REZERWACJI


Dostępność sprzętu jest potwierdzana drogą mailową lub telefonicznie. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, należy (do wyboru):

a) wpłacić opłatę aktywującą rezerwację (zadatek) w wysokości 50 zł na konto: 19 1050 1445 1000 0092 0581 9429 w terminie 48 godzin od otrzymania potwierdzenia. Po podpisaniu Umowy Najmu opłata aktywująca rezerwację zostanie wliczona w poczet kaucji.
Po zaksięgowaniu wpłaty Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drogą mailową;

lub

b) potwierdzić drogą mailową, iż w razie rezygnacji z wypożyczenia zarezerwowanego sprzętu w terminie późniejszym niż 5 dni przed ustalonym terminem wypożyczenia, Najemca zobowiązuje się do zapłaty kwoty 50 zł tytułem rezygnacji (opłata rezerwacyjna).

2.4. ANULOWANIE REZERWACJI

Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 5 dni przed deklarowaną datą wypożyczenia sprzętu. Wówczas, w przypadku dokonywania rezerwacji zgodnie z pkt. 2.3.a) opłata aktywująca rezerwację jest zwracana. Po tym terminie zadatek nie podlega zwrotowi. Zadatek nie jest zwracany również w przypadku braku odbioru sprzętu w
 umówionym terminie.W przypadku rezerwacji zgodnie z pkt. 2.3.b) Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 zł w terminie 48 godzin na rachunek bankowy Wypożyczalni, jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie późniejszym niż 5 dni przed planowana datą wypożyczenia.

2.5. CZAS NAJMU

Minimalny czas najmu to 1 doba (24 godziny). Doba liczona jest od daty i godziny wypożyczenia sprzętu. Dopuszcza się możliwość przekroczenia terminu zwrotu o maksymalnie trzy godziny. Po upływie tego czasu naliczona zostanie opłata za przedłużenie okresu wypożyczenia na kolejną dobę zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni. W przypadku weekendów minimalny czas najmu wynosi 2 doby – wówczas wypożyczamy sprzęt w piątki popołudniu
a zwrot następuje w poniedziałek do południa. Zarówno wypożyczenie, jak zwrot sprzętu następuje w siedzibie Wypożyczalni, w ustalonych indywidualnie godzinach.
Za porozumieniem obu stron możliwy jest odbiór i zwrot sprzętu w innym miejscu. Potwierdzeniem wypożyczenia sprzętu jest Umowa Najmu. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

2.6. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

Przy odbiorze zamówionego sprzętu należy przedstawić ważny dokument ze zdjęciem oraz wpłacić kaucję (pomniejszoną o opłatę aktywującą rezerwację). Kwota za najem sprzętu pobierana jest przy jego odbiorze.

2.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRZĘT

Najemca na podstawie podpisanej Umowy Najmu ponosi odpowiedzialność
za powierzony sprzęt, w tym za wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się
do dbałości o sprzęt i użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Wypożyczalnia wraz
ze sprzętem udostępnia instrukcję, z którą Najemca zobowiązuje się zapoznać. Najemca
nie ponosi odpowiedzialności za normalną, zgodną z instrukcją eksploatację sprzętu.

2.8. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPOŻYCZENIA

W przypadku chęci przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązany
jest do niezwłocznego kontaktu z Wypożyczalnią i uiszczenia opłaty za następne dni najmu. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia okresu najmu.

2.9. ZWROT SPRZĘTU

Najemca zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, w ustalonym terminie. Zwrot kaucji następuje gotówką lub przelewem na konto Najemcy, z zastrzeżeniem pkt. 3.2. W przypadku zwrotu sprzętu brudnego zostanie pobrana opłata na poczet czyszczenia w wysokości od 20 do 40 zł. Opłata będzie potrącona z kaucji w dniu zwrotu sprzętu.
W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Najemca zobowiązany jest
do zapłaty kary umownej w wysokości 120 % stawki dziennej (liczonej od stawki wypożyczenia na 1 dzień) pomnożonej przez liczbę dni zwłoki. Kwota kary zostanie doliczona do kwoty za wypożyczenie. Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą w dniu zwrotu sprzętu.

2.10. PŁATNOŚCI

Płatność za najem sprzętu odbywa się gotówką lub w postaci przedpłaty przelewem, przy czym w chwili zwrotu sprzętu cała kwota powinna być zaksięgowana
na rachunku Wypożyczalni. Kaucja płatna jest gotówką lub w formie przedpłaty przelewem.  

3. AWARIE I USZKODZENIA SPRZĘTU

3.1. AWARIE SPRZĘTU

W przypadku awarii sprzętu w trakcie okresu wypożyczenia, nie zawinionej przez Najemcę, zobowiązany jest on do natychmiastowego skontaktowania się z Wypożyczalnią
w celu ustalenia sposobu postępowania. Najemca nie może wykonywać napraw sprzętu samodzielnie.

3.2. USZKODZENIA LUB UTRATA SPRZĘTU

W przypadku uszkodzenia lub zdekompletowania sprzętu (utraty elementów sprzętu) Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości kosztów naprawy wraz z zakupem brakujących elementów. W przypadku zgubienia, trwałego zabrudzenia
lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty odpowiadającej cenie zakupu takiego samego nowego modelu, wg cen rynkowych w dniu jego zwrotu/zgłoszenia utraty. W pierwszej kolejności na poczet naprawy lub zakupu sprzętu zostaną zaliczone środki zdeponowane w formie kaucji. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ustalenia wysokości szkody w terminie do 14 dni od dnia odbioru od Najemcy uszkodzonego sprzętu lub zgłoszenia jego utraty. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Najemcy w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.
W przypadku, gdy koszty naprawienia szkody będą wyższe niż kwota kaucji, Najemca zobowiązuje się dopłacić Wypożyczalni brakującą część kwoty w terminie 3 dni od dnia ustalenia wysokości szkody. 

4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

4.1. Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2. Administratorem danych osobowych jest Piotr Walkosz-Jambor, zamieszkały w Krakowie, os. Górali 17/13.

4.3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia zawarcie Umowy Najmu.